Allmänna bestämmelser

1. UPPLÅTELSE OCH VILLKOR
1.1 Dessa allmänna bestämmelser gäller för upplåtelse av förvaringsutrymme enligt mellan företaget och kunden ingånget upplåtelseavtal (”Upplåtelseavtalet”), genom vilket kunden erhåller rätt att förvara gods i ett särskilt angivet förvaringsutrymme (”Förvaringsutrymmet”) enligt bestämmelserna i Upplåtelseavtalet och dessa allmänna villkor (vilka gemensamt formar och nedan benämns ”Avtalet”).
1.2 Vid anslutning till företagets försäkringsarrangemang gäller även villkoren för företagets försäkring, se vidare punkten 13 nedan.
1.3 Om kunden hyr parkeringsplats eller nyttjar andra särskilda tjänster gäller tillämpliga delar av dessa allmänna villkor samt mellan parterna träffat avtal om sådan hyra eller sådant nyttjande enligt Bilaga 1.3, varvid avtalet ska äga företräde.

2. HYRESOBJEKT OCH BESIKTNING
2.1 Den i Upplåtelseavtalet angivna ytan på Förvaringsutrymmet är ungefärlig och kan vara större eller mindre beroende på förrådets utformning, förekomst av balkar etc.
2.2 Innan kunden tar Förvaringsutrymmet i bruk ska kunden besiktiga Förvaringsutrymmet och anmäla eventuella skador till företaget.

3. HYRESTID OCH UPPSÄGNING
3.1 Avtalet gäller tills vidare.
3.2 Avtalet kan sägas upp av företaget eller kunden till utgången av en kalendermånad. Sådan uppsägning av Avtalet ska ske skriftligen och vara företaget eller kunden tillhanda senast den 15:e i månaden, i annat fall gäller Avtalet ytterligare en kalendermånad. Till undvikande av missförstånd innebär detta att om en uppsägning kommer part till handa senare än den 15:e i en månad upphör Avtalet att gälla vid utgången av nästföljande kalendermånad.
3.3 Har Avtalet sagts upp ska kunden tillse att eventuellt lås eller annan låsanordning (”Låsanordning”) är borttagen eller annars återställd (såsom tillämpligt i det enskilda fallet beroende på typ av Låsanordning) och Förvaringsutrymmet är tömt och städat senast den dag Avtalet upphör att gälla. För det fall så inte skett har företaget vid Avtalets upphörande rätt att ta bort eller återställa Låsanordningen och tömma och städa Förvaringsutrymmet på kundens bekostnad, samt i övrigt vidta de åtgärder som krävs för att uppfylla sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal. För borttagning eller återställning av Låsanordning utgår en särskild serviceavgift enligt vid var tid gällande prislista. För tömning, städning och förvaring av gods ska kunden ersätta förtaget för företagets faktiska kostnader därför, dock minst med ett belopp motsvarande en månadshyra. Därutöver har företaget rätt att kräva ersättning för den eventuella ytterligare skada företaget drabbas av till följd av kundens brott mot denna punkt 3.3. För det fall kunden tagit bort Låsanordningen och tömt och städat Förvaringsutrymmet före den dag Avtalet upphör att gälla har företaget rätt att hyra ut Förvaringsutrymmet till någon annan eller på annat sätt förfoga över Förvaringsutrymmet från den dag Förvaringsutrymmet på detta sätt lämnats av kunden till dess Avtalet upphör att gälla.
3.4 Företaget är berättigat att skriftligen säga upp Avtalet i förtid om kunden:
(a) utan medgivande hyr ut Förvaringsutrymmet eller del av detta i andra hand;
(b) använder Förvaringsutrymmet i strid med Avtalet;
(c) bryter mot väsentlig ordningsregel meddelad av företaget;
(d) dröjer med betalning av hyra, moms eller andra avgifter med mer än 30 dagar från förfallodagen;
(e) i väsentligt hänseende eller vid upprepade tillfällen bryter mot Avtalet; eller
(f) försätts i konkurs, ger in ansökan om företagsrekonstruktion, träder i likvidation, inställer sina betalningar eller annars kan antas ha kommit på obestånd.
3.5 Vid uppsägning av Avtalet i förtid enligt punkten 3.4 är kunden skyldig att ersätta företaget för samtliga kostnader i anledning av uppsägningen, inklusive men inte uteslutande kostnader relaterade till tömning och städning av Förvaringsutrymmet, krav avseende och indrivning av hyresavgifter samt förvaring av gods. Företaget har därvid rätt att ta erlagd deposition och förskottsbetalad hyra i anspråk. Därutöver har företaget rätt att kräva ersättning för den eventuella ytterligare skada företaget drabbas av till följd av uppsägningen.

4. HYRA
4.1 Hyra jämte eventuell moms och andra avgifter framgår av Upplåtelseavtalet och ska betalas utan anmodan i förskott senast den första i den månad för vilken hyra ska erläggas. Faktura- och kreditavgift utgår enligt vid var tid gällande prislista.
4.2 Om kunden bedriver momspliktig verksamhet kan moms tillkomma på hyran och kostnaden för särskilda tjänster.
4.3 Den hyra som anges i Upplåtelseavtalet är fast under hyresförhållandets första sex månader, därefter har företaget rätt att vidta skälig ändring av hyran. Sådan ändring träder i kraft 30 dagar från det att företaget skriftligen meddelat kunden om ändringen.
4.4 Vid dröjsmål med betalning utgår lagstadgad påminnelseavgift för skriftlig betalningspåminnelse enligt 2 § lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader samt förordning (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader, jämte dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från fakturans förfallodag.

5. DEPOSITIONSAVGIFT
Om kunden på företagets begäran erlagt en depositionsavgift ska sådan depositionsavgift återbetalas vid Avtalets upphörande, i den mån den inte behöver tas eller har tagits i anspråk av företaget till täckande av utestående hyra eller andra kostnader som kunden ska svara för.

6. PANTRÄTT
Företaget har panträtt i förvarat gods till säkerhet för hyra och andra fordringar mot kunden som härrör från detta Avtal. Om godset förkommer eller förstörs, har företaget istället panträtt i ersättningsbelopp som betalas ut av försäkringsbolag eller annan.

7. PÅFÖLJDER VID DRÖJSMÅL MED BETALNING OCH ANDRA AVTALSBROTT, REALISATION AV PANT M.M.
7.1 Vid mer än tio dagars dröjsmål med betalning av hyra och/eller eventuell moms har företaget rätt att vägra kunden tillgång till Förvaringsutrymmet.
7.2 För det fall företaget skriftligen sagt upp Avtalet att gälla i förtid enligt punkten 3.4 (d) har företaget rätt att 30 dagar efter det att uppsägningen skickats till kunden realisera panträtten i förvarat gods. Realisation ska ske på ett professionellt och effektivt sätt och omfatta så mycket av det förvarade godset att kostnaderna för försäljning och andra kostnader samt utestående fordringar täcks. Eventuellt överskott ska betalas ut till Kunden. Företaget ska senast 15 dagar efter det att uppsägningen skickats till kunden skriftligen informera kunden om att panten kommer realiseras om kunden inte avhämtar godset inom 15 dagar. Vidare ska företaget, om möjligt, i förväg underrätta kunden om hur panten kommer att realiseras.
7.3 Om kunden inte vid den tidigare av i) tre månader från skriftlig anmaning om att avhämta förvarat gods eller ii) sex månader från den dag Avtalet upphört att gälla har hämtat förvarat gods, har företaget, utöver vad som i övrigt följer av detta Avtal, rätt att behålla, försälja eller låta förstöra godset utan ersättningsskyldighet till Kunden.
7.4 Genom undertecknande av Avtalet befullmäktigar kunden företaget att sälja, förstöra eller på annat sätt förfoga över förvarat gods enligt bestämmelserna i detta Avtal.

8. ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV FÖRVARINGSUTRYMMET
8.1 Kunden får inte använda Förvaringsutrymmet till annat än förvaring av gods.
8.2 Kunden ska hålla god ordning i och vara aktsam om det upplåtna Förvaringsutrymmet. Kunden ska vidare iaktta aktsamhet vid lastning och lossning m.m. inom den fastighet och/eller den byggnad inom vilken Förvaringsutrymmet är beläget.
8.3 Kunden får inte ändra på, eller utföra några arbeten på eller i, Förvaringsutrymmet och/eller den fastighet och/eller den byggnad inom vilken Förvaringsutrymmet är beläget utan företagets föregående skriftliga medgivande.

9. ANDRAHANDSUTHYRNING, BEHÖRIGHET M.M.
9.1 Kunden har inte rätt att låta annan förvara gods i, eller på annat sätt nyttja, det upplåtna Förvaringsutrymmet utan företagets föregående skriftliga medgivande.
9.2 Kunden får inte hyra ut hela eller delar av Förvaringsutrymmet utan företagets föregående skriftliga medgivande.
9.3 Kunden antas vara ägare av det gods som förvaras i Förvaringsutrymmet.
9.4 Kunden antas vidare ha gett den som innehar rätt kod, kort, nyckel, tag eller annan upplåsningsmekanism (”Upplåsningsmekanism”) till den byggnad inom vilken Förvaringsutrymmet är beläget och Förvaringsutrymmet vederbörligt tillstånd att vistas där, samt om tillämpligt även befullmäktigat personen i fråga att hantera Förvaringsutrymmet och/eller förvarat gods för kundens räkning. Kunden, eller den som med kundens tillstånd vistas i den byggnad inom vilket Förvaringsutrymmet är beläget, ska alltid kunna uppvisa legitimation eller på annat sätt styrka sin identitet samt, om relevant, fullmakt.
9.5. Den som angetts som kund, kundens företrädare och/eller kontaktperson i Upplåtelseavtalet antas alltid ha rätt att företräda kunden om inte annat meddelats företaget enligt punkten 18.

10. ANSVARSFRÅGOR
10.1 Kunden ansvarar för skada på eller i Förvaringsutrymmet, såvida kunden inte kan visa att skadan inte beror på något förhållande på kundens sida eller någon denne ansvarar för.
10.2 Kunden ansvarar för skador som kunden eller kundens egendom orsakar på Förvaringsutrymmet, på den fastighet och/eller den byggnad inom vilken Förvaringsutrymmet är beläget, omgivningen och/eller andra kunders egendom.
10.3 Kunden ansvarar för annan som kunden ger tillgång till Förvaringsutrymmet och/eller den fastighet och/eller den byggnad inom vilken Förvaringsutrymmet är beläget såsom för sig själv.
10.4 Företaget ansvarar inte för direkta eller indirekta skador på eller förlust av förvarat gods eller följdskador på person eller egendom orsakade av Kundens gods.

11. FÖRVARAT GODS
11.1 Kunden ska vid Avtalets tecknande uppge verkligt värde på förvarat gods och är skyldig att skriftligen informera företaget i så god tid som möjligt innan en väsentlig värdeförändring av förvarat gods sker.
11.2 Gods får inte förvaras på annat ställe än i Förvaringsutrymmet.
11.3 Godsets totala vikt får inte överstiga 500 kg/m², om inte särskild, skriftlig överenskommelse därom träffats mellan företaget och kunden.
11.4 Endast torrt gods får förvaras i Förvaringsutrymmet. Det är således förbjudet att i Förvaringsutrymmet förvara vätskor, gaser eller annat gods som lätt kan övergå från fast form till annan form.
11.5 Det är förbjudet att förvara explosivt, brand-, miljö- eller hälsofarligt, eller på annat sätt skadligt gods, i Förvaringsutrymmet. Detsamma gäller gods som kan orsaka skada eller annan olägenhet i Förvaringsutrymmet, den fastighet och/eller byggnad inom vilken Förvaringsutrymmet är beläget eller omgivningen. Följande är exempel på gods som är förbjudet att förvara i Förvaringsutrymmet: livsmedel eller annat gods som kan dra till sig skadeinsekter, levande djur, lättantändliga material och/eller vätskor, vapen, ammunition, sprängämnen, kemiska, biologiska eller radioaktiva ämnen, miljöfarligt avfall, asbest, gasbehållare samt alla typer av gods som är olagliga att inneha, förvara eller disponera över utan särskilt tillstånd, såsom narkotiska preparat, läkemedel, gods som frånhänts annan genom brott m.m. Om förvarat gods kan antas kunna skada person eller egendom, är kunden skyldig att genast avlägsna godset.
11.6 Textilier, tyger, skinn och dylikt samt produkter som innehåller textilier, tyger eller skinn, såsom päls (som inte är otillåten att förvara enligt punkten 11.7), ull, silke, madrasser, dynor, kuddar, kläder och liknande får endast förvaras i täta plastbehållare eller liknande.
11.7 Det är förbjudet att i Förvaringsutrymmet förvara gods som på grund av sitt värde inte är lämpligt att förvara i Förvaringsutrymmet, såsom t.ex. kontanter, smycken, pälsverk och liknande.
11.8 Företaget är inte skyldigt att vårda, utöva tillsyn över, övervaka eller annars ansvara för förvarat gods.

12. TILLGÅNG OCH TILLSYN
12.1 För tillgång till den byggnad inom vilken Förvaringsutrymmet är beläget och Förvaringsutrymmet krävs en särskild Upplåsningsmekanism. Kunden ska vara aktsam om Upplåsningsmekanismen och förvara den på ett säkert ställe. Om kunden misstänker att Upplåsningsmekanismen kommit i orätta händer ska detta omedelbart anmälas till företaget.
12.2 Kunden har tillgång till Förvaringsutrymmet under de öppettider som gäller för den byggnad inom vilken Förvaringsutrymmet är beläget, eller enligt särskild överenskommelse i det enskilda fallet. Företaget ansvarar inte för tillfälliga hinder i kundens tillgång till Förvaringsutrymmet p.g.a. elavbrott, brand, vägarbete, snöhinder, tekniska problem, myndighets bestämmelser och liknande eller på annat förhållande som ligger utanför företagets kontroll.
12.3 Företaget har rätt att få tillgång till Förvaringsutrymmet för reparation, inspektion, underhållsarbeten och tillsyn av Förvaringsutrymmet eller den byggnad inom vilken Förvaringsutrymmet är beläget. Detsamma gäller vid hot om skada för liv och hälsa och skada på eller förstörelse av egendom. Företaget
har i sådant fall rätt att vid behov tillfälligt flytta kundens gods till annat ställe på den fastighet eller i den byggnad inom vilken Förvaringsutrymmet är beläget eller till annan fastighet. Företaget ska i skälig tid i förväg underrätta kunden om de planerade åtgärderna samt, om kunden inte är närvarande när åtgärderna vidtas, dokumentera dessa på lämpligt sätt, såvida det inte är fråga om åtgärder i anledning av omedelbart hot om skada eller förstörelse.
12.4 Kunden har inte rätt till nedsättning av hyran eller annan ersättning för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att företaget vidtar sedvanliga eller erforderliga reparationer, underhållsarbeten eller dylikt.

13. FÖRSÄKRING
13.3 Kunden att på egen hand tillse att egendom som kunden avser att förvara i Förvaringsutrymmet är försäkrad. Försäkringsskyddet ska omfatta det faktiska värdet av egendomen och ska gälla under hela Avtalets giltighetstid. På begäran av företaget ska kunden uppvisa kopia av försäkringsbrev jämte villkor för sådan försäkring.

14. PERSONUPPGIFTER
14.1 Företaget är personuppgiftsansvarigt för den behandling av personuppgifter som företaget genomför med anledning av Avtalet. All personuppgiftsbehandlingen sker i enlighet med vid var tid gällande och tillämplig dataskyddslagstiftning, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR”).
14.2 För vidare information om företagets personuppgiftsbehandling hänvisas till dokumentet ”Behandling av kunders personuppgifter”.
14.3 Företaget bedriver kamerabevakning inom den fastighet på vilken Förvaringsutrymmet är beläget. På vilka områden som kamerabevakning sker framgår av skyltning på plats. Fullständig information om företagets hantering av de personuppgifter som inhämtas genom kamerabevakning, inklusive information om kunders rättigheter, återfinns i dokumentet ”Integritetspolicy vid kamerabevakning”.

15. ÖVERLÅTELSE
15.1 Kunden får inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet utan företagets föregående skriftliga medgivande.
15.2 Företaget äger rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annat bolag inom företagets koncern utan föregående godkännande av kunden.

16. FALSKLARM
Om kunden genom felaktig kodanvändning, genom att öppna nödutgång eller på annat sätt orsakar falsklarm i den byggnad inom vilken Förvaringsutrymmet är beläget är kunden skyldig att ersätta företaget för den skada företaget åsamkas i anledning av falsklarmet, t.ex. kostnader för vidtagna åtgärder, utryckning av väktare m.m., dock minst 2 500 kronor per falsklarm.

17. ÄNDRING AV ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Företaget har inte rätt att vidta ändringar av dessa allmänna bestämmelser.

18. MEDDELANDEN
18.1 Med skriftlig avses i detta Avtal även e-mail och andra typer av elektronisk kommunikation såsom t.ex. SMS eller användning av särskild applikation.
18.2 Kunden ska skriftligen meddela företaget om kunden ändrar adress, företrädare eller andra kontaktuppgifter från de som angetts i Upplåtelseavtalet. Om så inte skett har företaget rätt att utgå ifrån att uppgifterna i Upplåtelseavtalet fortfarande stämmer.
18.3 Part ska anses ha fått del av meddelande enligt detta Avtal;
(i) Om avsänt per brev till i Upplåtelseavtalet angiven eller senare meddelad adress, fem vardagar efter avsändande av brev, eller
(ii) Om avsänt per e-mail till i Upplåtelseavtalet angiven eller senare meddelad e-mail adress, den dag mottagandet behörigen bekräftats.

19. TILLÄMPLIG LAG
Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal.